District Two Tournament Round One: Whitman vs Wilde